Stadgar för Östra Smålands Ornitologiska Förening

§1

Östra Smålands Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom fastlandsdelen av Kalmar län, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön, samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar. 
Föreningen vill söka förverkliga sina syften bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsärenden, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor samt utge en tidskrift.  

§2

Föreningen utgör regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.
Till ÖSOF anslutna lokalklubbar skall vara representerade i regionalföreningens styrelse. Lokalklubbar får företräda regionalföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.  

§3

Till medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet. Direktanslutna medlemmar erhåller utan extra kostnad föreningens tidskrift. SOF-medlemmar bosatta i östra Småland är automatiskt medlemmar i ÖSOF, men erhåller föreningens tidskrift mot särskild avgift.  

§4    

Medlem får uteslutas ur föreningen, om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och antecknas i protokoll över beslutet. 

§5

Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse. 

§6

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande och minst sju ledamöter. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Årsmötet väljer också en eller två suppleanter till styrelsen för en tid av två år. Valet skall förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsmöte. Avgår styrelseledamot innan tiden för hans uppdrag gått ut, väljs av årsmötet eller extra föreningssammanträde ny ledamot för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. 

§7

Styrelsen sammanträder när ordförande anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Om redaktören för föreningens tidskrift och/eller sekreterare liksom kassaförvaltare inte är styrelseledamöter, kallas de men har ej rösträtt.
Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. 

§8

Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast fyra veckor före årsmöte överlämnas till revisorerna. 

§9

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen. 

§10

Föreningen håller årsmöte före april månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det och anger de ärenden som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till detta.
Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde skall ske senast två veckor före sammanträdet. För att årsmötet eller extra föreningssammanträde skall vara behörigt utlyst ska kallelsen publiceras i tidskriften samt på föreningens hemsida.

§11

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande.

 1. Val av sekreterare.
  3. Val av två justeringsmän.
 2. Fastställande av dagordning.
  5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning,
  6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper.
  7. Revisionsberättelse.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  9. Val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen.
 3. Val av en eller två suppleanter till styrelsen.
  11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  12. Val av valberedning.
  13. Fastställande av utgifts- och inkomststat.
  14. Bestämmande av årsavgift.
  15. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
  16. Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
  17. Övrigt av medlem framställt förslag, som styrelsen tagit ställning till.

 Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut av årsmötet.
Ärenden som avses i första stycket, punkterna 1-11, skall dock avgöras vid årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen.
Val skall ske med slutna sedlar om medlem begär det. 

§12

För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslag till stadgeändring skall fogas till kallelsen till sammanträdena.  

§13 

Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till Sveriges Ornitologiska Förening. 

§14

Dessa stadgar skall för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse.